تبلیغات
تحقیق و پروژه های دانشجویی

تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی

نویسنده : نگار موسوی پنجشنبه 20 آبان 1395 11:53 ق.ظ  •   

تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی شامل 23صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

این مقاله به بررسی رابطة بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی، و مقایسة آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی می‌پردازد. روش پژوهش، از نوع پس‌رویدادی ـ مقایسه‌ای به روش هم‌بستگی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو مقیاس «اضطراب وجودی گود» و «اضطراب کتل» که از اعتبار و روایی خوبی برخوردارند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش هم‌بستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌طرفه، تحلیل رگرسیون استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد که بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی هم‌بستگی معنادار مثبت وجود دارد. اضطراب وجودی پیش‌بینی‌کنندة اضطراب مرضی است. مقایسة افراد بزهکار، عادی و مذهبی در میزان اضطراب وجودی و مرضی معنادار بوده، دین‌داری و تحصیلات سهم زیادی در تأثیرگذاری بر کاهش اضطراب، به‌ویژه اضطراب وجودی داشت. در نهایت، اضطراب وجودی یکی از پایه‌‌ها و منشأ اضطراب مرضی است. افراد مذهبی کمتر از اضطراب وجودی رنج می‌برند؛ در مقابل، بزهکاران بیشتر به این نوع اضطراب مبتلایند؛ و این نشانگر تأثیر مثبت پایبندی مذهبی، و اثر منفی بزهکاری بر اضطراب است.

کلید واژه‌ها: اضطراب وجودی، اضطراب مرضی، معنای زندگی، دین‌داری، بزهکاری.

 

مقدمه

انسان تنها موجودی است که نه‌تنها هست، بلکه هستی او با آگاهی از کیستی و چیستی همراه است. این آگاهی، پرسشی را که او چه کسی است و یا چه‌چیزی می‌تواند بشود را نیز دربرمی‌گیرد.۶۱ اولیای دین از پیشگامان توجه‌بخشی به این نیاز بشری و آگاهی از معنای زندگی‌اند؛ که انسان پاسخ مناسبی به این پرسش‌های اساسی بیابد که از کجا آمده است، آمدنش به چه دلیل بوده و به کجا می‌رود.۶۲

با وجود این‌همه پیشرفت‌و رشد سرسام‌آور فناوری و رفاه مادی، دنیای امروز ما بسیار ناپایدار و نامطمئن شده است. بسیاری از افراد از یک احساس تنهایی و ناامیدی رنج می‌برند و در احساسی از بی‌معنایی دست‌وپا می‌زنند که بیشتر همراه با پوچی و تهی شدن (خلاء وجودی)۶۳ است. همین مسئله، ریشة روان‌آزردگی و اضطراب روزمره‌ای است که سلامت روانی آنان را تهدید می‌کند.۶۴

اگرچه حدی از اضطراب برای تأمین سازش‌یافتگی فرد لازم است، اما حالت‌های اضطرابی فزون‌یافته، حتی «اضطراب روزمره» که از نگاه برخی روان‌شناسان و ضوابط تشخیصی مجموعه‌های تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی (DSM یا ICD) به دور مانده است،۶۵ می‌توانند مانع‌های قابل ملاحظه‌ای را در تحقق امکانات بالقوة فرد ایجاد کرده، پایه‌ای برای بسیاری از اختلالات روانی ‌شوند.۶۶

مکتب‌ها، اندیشمندان و نویسندگان مختلف، خاستگاه اضطراب را به عوامل متفاوتی نسبت داده‌اند. اسلام، ضعف ایمان، دوری از منبع هستی‌بخش، یاد خدا و ازخودبیگانگی انسان را منشأ اضطراب و استرس معرفی می‌کند.۶۷ رویکرد وجودگرایی، در ساختاری پویشی شبیه روان‌تحلیل‌گری، خاستگاه اضطراب را مسائل هستی‌شناختی، نیازهای پاسداشت وجود خود و نگرانی‌‌های نهایی۶۸ تشکیل‌دهندة روان‌پویه‌‌های وجودی،۶۹ چون مرگ، تنهایی و بی‌معنایی می‌داند که اضطراب را فرامی‌خوانند. از نظر هر دو نظام، روان‌تحلیل‌گری و روان‌درمانی وجودی اضطراب باعث شکل‌گیری آسیب‌های روانی می‌شود.۷۰ کرکگار۷۱ (۱۸۵۵ – ۱۸۱۳) «اضطراب وجودی»۷۲ را خاستگاه اولیة بیماری‌های روانی می‌دانست.۷۳ پل تیلیش۷۴ دربارة این نوع اضطراب می‌گوید: «اضطراب آگاهی وجودی از نیستی است».۷۵ رولو می۷۶ نیز اضطراب را به‌صورت «تهدید وجود یا ارزش‌هایی که وجودمان با آنها شناخته می‌شود» تعریف می‌کند.۷۷ تیلیش اضطراب وجودی را بر اساس سه جهت تهدید وجود توسط نیستی، به سه نوع تقسیم می‌کند: الف) «اضطراب مرگ» یا سرنوشت، در تأیید خود وجودی انسان؛ ب) «اضطراب بی‌معنایی» یا پوچی، در تأیید خودِ معنوی؛ و ج) «اضطراب محکومیت» یا گناه، در تأیید خودِ اخلاقی.۷۸

پژوهش‌های تجربی نیز ارتباط معنادار اضطراب وجودی با بیماری‌های روانی، و معناداری زندگی با سلامت روانی را تأیید ‌کرده‌اند. استرجن و حاملی۷۹ در پژوهش‌های خود، بین اضطراب وجودی و رگة اضطرابی (AT) رابطة معنادار یافتند.۸۰ در پژوهش هالت،۸۱ بین سطح اضطراب وجودی بالا و افسردگی بالا، پیگردی اهداف معرفتی ۸۲(SONG) بالا و هدفمندی در زندگی (PIL)83 پایین، هم‌بستگی معناداری وجود داشت.۸۴ ومز و همکارانش۸۵ در دو نمونة پژوهشی نتیجه‌گیری کردند که اضطراب وجودی و نشانگان اضطراب با افسردگی رابطة مستقیمی دارند.۸۶ برمن و همکارانش۸۷ نیز در پژوهش خود ارتباط معکوس اضطراب وجودی و سلامت روانی را یافتند.۸۸ پژوهش گستردة ماسکرو۸۹ در یک نمونة ۳۹۵ نفری، با به‌کارگیری انواع مختلف آزمون‌های روان‌شناختی نشان داد که به‌کارگیری معنا تأثیر یک‌سویه بر افسردگی دارد؛ بدین صورت که معناداری کاهش‌یافته، به افزایش نشانگان افسردگی می‌‌انجامد؛ همچنین افراد دارای سطح معنای ‌وجودی کم، بیشتر از افراد دارای سطح معنای افزوده، نشانگان بیشتر افسردگی را در پاسخ به میزان استرس زیاد، تجربه می‌کنند.

جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی کلیک نماییدبرچسب ها: رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار و عادی و مذهبی ، مقاله رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار و عادی و مذهبی ، تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار و عادی و مذهبی ، مقاله در مورد رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار و عادی و مذهبی ، تحقیق در مورد رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار و عادی و مذهبی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 آبان 1395 12:02 ب.ظ

تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان

نویسنده : نگار موسوی پنجشنبه 20 آبان 1395 11:51 ق.ظ  •   

تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان  شامل 16صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به حجم ۷۳۸۹ نفر بود. بدین منظور، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۴۱۸ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نگرش دینی استفاده شده است. داده‌های حاصل از اجرای پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش‌های آماری، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین نگرش دینی و شادکامی دانشجویان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین دانشجویان دختر و پسر در نگرش دینی و شادکامی تفاوت معناداری وجود نداشت. به علاوه، بین دانشجویان مجرد و متأهل در نگرش دینی و شادکامی تفاوت معناداری وجود داشت و دانشجویان متأهل شادکام‌تر و نگرش دینی بیشتری داشتند. همچنین بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در نگرش دینی تفاوت معناداری وجود داشت و دانشجویان مقطع دکتری از نگرش دینی بیشتری برخوردار بودند، ولی از لحاظ شادکامی تفاوتی بین آنها مشاهده نشد.

کلید واژه‌ها: نگرش دینی، شادکامی، دانشگاه تربیت مدرس.


 

مقدمه

با ظهور روان‌شناسی دین۱ علاقه به بررسی رابطه بین دین و شادکامی به طور فزاینده‌ای پدید آمد. علاقه به روان‌شناسی دین به یک قرن پیش برمی‌گردد.۲به باور تاولس۳ روان‌شناسی دین به دنبال درک رفتار دینی از طریق به کارگیری اصول و قوانین روان‌شناختی است که البته آن اصول از راه مطالعه رفتار غیردینی به دست آمده است.۴

مذهب یکی از مؤثرین عوامل در تاریخ بشری است. نگرش مذهبی عبارت است از اعتقادات منسجم و یک‌پارچة توحیدی که خداوند را محورامور می‌داند و ارزش‌ها، اخلاقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان با یکدیگر، طبیعت و با خویشتن را تنظیم می‌کند. فانک و والنگز۵ دین را سبک زندگی یا نظام باورهایی دانسته‌اند که رابطة غایی فرد را با خدا و عالم هستی تنظیم می‌نماید. برخی از اندیشوران غربی دین را مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مرتبط با هم می‌دانند. برای مثال پترسون۶ معتقد است مذهب مجموعه‌ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی و جمعی است که حول مفهوم حقیقت غایی یا امر مقدس سامان یافته است.۷

ویلیام جیمز که پدر روان‌شناسی شمرده شده، معتقد است عشق و نیروی مذهبی به وقار و سنگینی و صبر و شکیبایی و اعتقاد و اطمینان در فرد منجر می‌شود. احساسات مذهبی نیروی روزافزونی در کار و زندگی شخص وارد می‌کند و وقتی دنیا به آدمی پشت می‌کند احساسات مذهبی دست به کار می‌شود در درون ما هیجان و شور زندگی را زنده نگه می‌دارد.۸ به لحاظ نقش و اهمیت دین در تاریخ زندگی انسان، از آغاز مطالعة علمی روان‌شناسی، پرداختن به جنبه‌های روان‌شناختی دین نیز مورد توجه روان‌شناسان قرار گرفته است و سطور آینده نظری اجمالی به جنبه‌های مختلف این مطالعات دارد.

در طول دهة گذشته توجه روان‌شناسان به شادکامی تعریف‌ها و عامل‌های پیش ‌بینی کننده آن و ارتباط آن با شخصیت بسیار افزایش یافته است. روان‌شناسان و پژوهشگران نیز به اشکال گوناگون به تعریف مفهوم شادکامی پرداخته‌اند؛ برای مثال ونهون۹ شادکامی را مجموعه‌ای از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگی و درجه‌ای ازکیفیت زندگی افراد می‌داند که به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنند.۱۰ برخی پژوهشگران نیز شادکامی را نوعی هیجان مثبت۱۱ می‌دانند که تأثیر ژرفی برسازوکارهای جسمانی، شناختی و روانی در مکانیزم دارد و عملکرد آدمی را در زمینه‌های مختلف بهبود می‌بخشد.۱۲ همچنین دینر و دینر۱۳(۱۹۹۵) معتقدند شادکامی شامل حالت خوشحالی یا سرور(هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب(عوامل منفی) است. شادکامی که هدف مشترک انسان‌هاست و همه درتلاش برای رسیدن به آن‌اند. ارزشیابی افرادازخود و زندگی‌شان است.۱۴ این ارزشیابی‏ها ممکن است جنبة شناختی داشته باشد، مانند قضاوت‌هایی که در مورد واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می‏شود. بنابراین شادکامی از چند جزء تشکیل یافته که عبارت‌اند از: خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی.۱۵

نظریه‌ها بیان می‌کنند که مذهب، شادکامی را به چند طریق ارتقا می‌دهد. برای مثال، اعمال مذهبی، مانند حضور در مساجد، تعامل و حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهد. علاوه براین، ایجاد و گسترش رابطة فردی با خدا، شادکامی را با کاهش استرس و بهبود راهبردهای غلبه بر استرس، ارتقا می‌دهد. همچنین مذهب به زندگی شخص معنا می‌دهد.

جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان کلیک نمایید


آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 آبان 1395 11:53 ق.ظ

تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان

نویسنده : نگار موسوی شنبه 15 آبان 1395 12:04 ب.ظ  •   

تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان  شامل 11صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطة پایبندی به دعا و اضطراب، با توجه به متغیر‌های جمعیت‌شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انزلی پرداخته است. به همین منظور، تعداد دویست نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب، و به وسیلة پرسش‌نامة میزان پایبندی به دعا و اضطراب‌سنج اشپلبرگر مورد آزمون قرار گرفتند. هدف این پژوهش تعیین رابطة بین میزان پایبندی به دعا و اضطراب در دانشجویان با توجه به متغیر‌های جمعیت‌شناختی بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان پایبندی به دعا و اضطراب رابطه منفی (۲۵/۰ ـ = r) وجود دارد و بین سن و اضطراب در افراد معتقد به دعا، همبستگی منفی (۲۶/۰ ـ = r) وجود دارد. نتایج آزمون t و تحلیل واریانس بیانگر آن بود که بین جنسیت و اضطراب و گروه‌های تحصیلی علوم انسانی، فنی ـ مهندسی، علوم پایه و دانشجویان متأهل و مجرد، تفاوت از لحاظ آماری معنا‌دار نیست و بین دانشجویان بومی و غیر‌بومی از لحاظ اضطراب، تفاوت معنادار است.

کلید‌واژه‌ها: دعا، اضطراب.

 

مقدمه

یکی از عواملی که در سلامت روانی انسان در جوامع کنونی تأثیر بسیار گذاشته و روز‌به‌روز بر میزان آن افزوده می‌گردد، پدیدة اضطراب است که حالتی از متناسب نبودن انسان با محیط زندگی‌اش است؛ به‌طوری‌که از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران علوم رفتاری، قرن حاضر «قرن اضطراب» نامیده می‌شود. اضطراب، یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم و همراه با دلواپسی است که با یک یا چند نوع از احساس‌های جسمی همراه می‌گردد؛ مانند خالی شدن سر، تنگی قفسة سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد، بیقراری و میل برای حرکت از علائم شایع می‌باشد.

امروزه توجه و گرایش به معنویت و مذهب به‌طور اعم و دعا به‌طور اخص، و ارتباط دائمی انسان با خالق هستی و اعتقاد به وجود دائمی او در لحظه‌های حساس، تأثیر بسزایی در ایجاد بهداشت روانی سالم و درمان بیماری‌های جسمی و روانی می‌تواند داشته باشد.

محققان به این نتیجه دست یافته‌اند که بین روش مقابلة مذهبی و سلامت روانی، ارتباط و همبستگی مثبتی وجود دارد؛ یعنی به هر میزان فرد در مسائل و مشکلات زندگی از مذهب بهره گیرد، از سلامت روانی بالایی برخوردار خواهد بود.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان داد که بین دعا و اضطراب (حالتی و صفتی) رابطة منفی وجود دارد؛ به این صورت که با افزایش میزان پایبندی به دعا، از سطح اضطراب افراد کاسته می‌شود.

افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که افرادی که به‌صورت دسته‌جمعی به کلیسا می‌روند و به نیایش می‌پردازند، در زندگی کمتر دچار استرس می‌شوند؛ گروه نیایش‌گر می‌کوشد در خارج از کلیسا شبکة ارتباطی بین خود و گروه نیایش به‌وجود آورد تا در هنگام بروز سختی‌ها و مشکلات یاریگر هم باشند.

سرگلزایی، بهدانی، قربانی، (۱۳۷۹) در پژوهشی نشان دادند که هر چه میزان وقت صرف شده برای فعالیت‌های مذهبی بیشتر باشد، افسردگی، اضطراب حالتی و صفتی و احتمال سوء مصرف مواد کاهش می‌یابد.

آهنگر(۱۳۷۲) در پژوهشی با عنوان «دعا و نیایش و تأثیر آن بر بهداشت روانی» به این نتیجه رسید که بین دعا و نیایش و کاهش اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرض وی درباره رابطة بین دعا نیایش و افزایش اعتماد به نفس تأیید شد. هم‌چنین بین دعا و نیایش و احساس گناه کردن و بی‌هدفی در زندگی رابطة منفی وجود دارد.

نتایج پژوهش هانت (۲۰۰۱) نشان می‌دهد افرادی که به‌طور منظم به کلیسا می‌روند و فعالیت‌های مذهبی دارند، مرگ و میرشان ۲۹ درصد کمتر از افرادی است که به کلیسا نمی‌روند و فعالیت مذهبی ندارند؛ کمتر گرایش به خود دارند؛ از فشار خون بالا رنج نمی‌برند و از سیستم ایمنی بالاتری برخوردارند؛ امید به زندگی در آنها زیاد است؛ گرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در آنها کمتر است و سطح اضطراب پایین دارند.

نتایج پژوهش میرولا (۱۹۹۹) نشان داد که بین گرایش به فعالیت‌های مذهبی بالا و افسردگی، همبستگی منفی وجود دارد؛ به این معنا که هرچه فعالیت‌های مذهبی افراد بیشتر باشد، آرامش بیشتری در خود احساس می‌کنند و در نتیجه، میزان افسردگی و ناامیدی در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد.

جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان کلیک نماییدبرچسب ها: رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان ، مقاله رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان ، تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان ، مقاله در مورد رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان ، تحقیق در مورد رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان ،
آخرین ویرایش: شنبه 15 آبان 1395 12:05 ب.ظ

تحقیق رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری

نویسنده : نگار موسوی شنبه 15 آبان 1395 12:02 ب.ظ  •   

تحقیق رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری  شامل 15صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة جهت‌گیری مذهبی اسلامی و عوامل آن، با خودمهارگری در میان زنان و مردان و نیز رابطة این عوامل با سطح اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. برای انجام این پژوهش، ۱۲۰ نفر از دانشجویان با روش تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های جهت‌گیری مذهبی ـ اسلامی و خودکنترلی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین عامل جهت‌گیری مذهبی و عامل اخلاق با خودمهارگری رابطة معناداری وجود دارد. در گروه مردان، عامل عقاید ـ مناسک و خودمهارگری دارای رابطة معناداری است. از سوی دیگر، تفاوت میانگین جهت‌گیری مذهبی و عامل اخلاق در دو طبقة خودمهارگری بالا و پایین معنادار است؛ اما تفاوت معناداری در عامل عقاید ـ مناسک مشاهده نمی‌شود. بین سطوح اقتصادی خانواده، در عوامل جهت‌گیری مذهبی افراد، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین این سطوح در میانگین خودمهارگری تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، با افزایش نمرة مذهبی افراد، نمره‌های خودمهارگری آنها افزایش می‌یابد و هرچه تقید به اخلاق بالاتر می‌رود، توانایی در خودمهارگری افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش تقید مردان در مناسک ـ عقاید اسلامی، بر میزان خودمهارگری آنها افزوده می‌شود. ازسوی دیگر، افراد با خودمهارگری بالا، در مقایسه با افراد دارای خودمهارگری پایین سطوح بالاتری از جهت‌گیری مذهبی را‌نشان می‌دهند و با تغییر سطوح اقتصادی افراد، تفاوتی در سطح دین‌داری آنها مشاهده نمی‌شود.

کلید واژه‌ها: جهت‌گیری مذهبی، اخلاق، عقاید ـ مناسک، خودمهارگری.

 

مقدمه

در دهه‌های اخیر مطالعة علمی دین و بررسی رابطة آن با متغیر‌های روان‌شناختی کانون توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. در واقع، دین یک نیروی روان‌شناختی است که می‌تواند بر روی نتایج زندگی انسانی تأثیر بگذارد.گستردگی این نتایج در سه حیطة بهداشت، بهزیستی روانی و رفتار اجتماعی را می‌توان به وضوح از مطالعات پژوهشگران دریافت.

احتمال زنده‌ماندن افراد با سطح دین‌داری بالاتر، در هر موقعیت بیشتر از دیگران بوده، و حضور مکرر در شعائر دینی با کاهش مرگ و میر همراه است.

۳۴ درصد از ۱۳۰مطالعة انجام گرفته، نشان‌دهندة تأثیر مثبت و معنادار دین‌داری بر افسردگی و اضطراب است.

تحقیقات در ایران نیز رابطة مثبت و معنادار مذهبی بودن و سلامت روانی را اثبات کرده است. همچنین رابطة منفی و معنادار جهت‌گیری مذهبی و افسردگی و اضطراب در میان دانشجویان به اثبات رسیده است. و

در حیطه اجتماعی نیز در یک فراتحلیل از ۶۰ مورد معلوم شد که دین‌داری با میزان پایین بزهکاری و جرم ارتباط داشته است. پژوهش‌های دیگر نیز‌نشان می‌دهد نوجوانانی که از سطح بالاتری از دین‌داری برخوردارند، میزان پایین‌تری از انحراف جنسی و نیز بارداری خارج از حیطة قانونی را گزارش می‌کنند.

امّا اساساً دین چگونه بر روی این سه حیطه تأثیر می‌گذارد؟ پژوهش‌ها‌نشان داده است که نیروی «خود مهارگری» در عرصه‌های مختلف زندگی، تعیین کنندة موفقیت است. ارتباط خودمهارگری با سازگاری روان شناختی، روابط بین فردی، پیشرفت در تکالیف و عملکرد تحصیلی اموری است که پژوهشگران رابطة مثبت و معنادار آن را ‌نشان داده‌اند. رابطة منفی خودمهارگری و میزان بزهکاری و مصرف الکل نیز‌نشان داده شده است. از یک طرف بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی تأخیر در ارضای خواسته‌ها را یکی از رفتارهای پویا و بنیادی افرادی می‌دانند که به زندگی پس از مرگ معتقدند. بر همین اساس، وانر و آزکن ‌نشان دادند که افراد با دین‌داری بالاتر، آینده را بیش از افراد کمتر مذهبی در تصمیم‌گیری‌های فعلی خود در نظر می‌گیرند. از طرف دیگر، پژوهش‌های شخصیتی‌نشان می‌دهد که افراد در ابعاد شخصیتی با وجدان بودن و سازگاری بالا در حفظ اصول و قوانین برای انجام وظیفه، بهتر از دیگران ظاهر شده، در بازداری از یک پاسخ غالب و مسلط در برابر پاسخ غیرغالب بهتر نمایان می‌شوند. در عین حال، این افراد با نمره‌های بالا در ابعاد شخصیتی مذکور، سطح دین‌داری بالاتری را بروز می‌دهند. پژوهش ساروقلو به این نتیجه منجر شد که میان پنج عامل بزرگ شخصیت، «توافق» و «باوجدان بودن» پایاترین همبستگی را با دین‌داری‌نشان می‌دهند. توافق و با وجدان بودن شامل جنبة خودمهارگری می‌باشد؛ زیرا این عوامل به ترتیب متضمن توانایی «سازگاری» رفتار شخص با آرزوها و احساسات دیگران و توانایی تحمل خواسته‌ها می‌باشند.

همچنین محققان دریافتند که عامل «G» در تست ۱۶عاملی شخصیت کتل، تنها عاملی است که قوی‌ترین ارتباط را با گرایش به مسیحیت نشان داده است.

در یک فرا تحلیل توسط باگ و رابرتز معلوم شد افراد «با وجدان» (که مشخصاً شامل خودمهارگری است)، سطوح بالاتری از فعالیت بدنی، مصرف کمتر الکل و مواد مخدر، عادات خوراکی سالم‌تر و رانندگی ایمن‌تر را در مقایسه با افراد کمتر وظیفه‌شناس نشان می‌دهند. همچنین شواهدی مبنی بر رابطة منفی خودمهارگری و جنایتکاری وجود دارد. پس خودمهارگری نیز با سه حیطة بهداشت، بهزیستی روانی و رفتار اجتماعی روابط معناداری را ‌نشان می‌دهد. در حالی که به پژوهش‌های نشان دهندة ارتباط این نتایج با سطح بالای دین‌داری اشاره کردیم.

جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری کلیک نماییدبرچسب ها: رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری ، مقاله رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری ، تحقیق رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری ، مقاله در مورد رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری ، تحقیق در مورد رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری ،
آخرین ویرایش: شنبه 15 آبان 1395 12:04 ب.ظ

تحقیق رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 11 آبان 1395 11:49 ق.ظ  •   

تحقیق رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی شامل 29صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

در این پژوهش، رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و نارسیسیزم پاتولوژیک، به عنوان یک ساختار شخصیتی ناسالم با جهت‌گیری دینی دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم بررسی شده است. گروه نمونه، شامل ۱۰۴ دانش‌پژوه مرد و ۴۸ نفر زن بود. دانشجویان به پرسش‌نامه‌های ۵ عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ، جهت‌گیری دینی درونی/ بیرونی آلپورت و راس، جهت‌گیری دینی جستجوی بتسون، جهت‌گیری دینی مسلمانان- مسیحیان، نارسیسیزم ناسالم مارگولیس پاسخ دادند. فرضیه اصلی این پژوهش مبنی بر ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری دینی تأیید شد، اما قدرت پیش بینی دینداری از سوی عوامل شخصیت، برخلاف انتظار، چشمگیر نبود. از میان عوامل شخصیت، بیش از همه عامل پایداری هیجانی، نوع جهت‌گیری دینی را پیش‌بینی می‌کرد. عامل پایداری هیجانی، به طور مثبت پیش بینی کننده جهت‌گیری درونی، و به صورت منفی پیش بینی کننده برخی ابعاد جهت‌گیری بیرونی و جهت‌گیری جستجو بود. عامل وظیفه‌شناسی نیز جهت‌گیری دینی فرهنگی را پیش‌بینی کرد. اما شواهدی دال بر تأیید نقش عوامل توافق و گشودگی به تجربه در پیش‌بینی جهت‌گیری دینی به دست نیامد. نارسیسیزم پاتولوژیک با جهت‌گیری درونی ارتباط منفی، و با برخی ابعاد جهت‌گیری بیرونی از جمله جهت‌گیری آخرتی منفی ارتباط مثبت داشت.

کلیدواژه‌ها: عوامل شخصیتی، جهت‌گیری دینی، نارسیسیزم، شخصیت، خودشیفتگی، بیمارگون.

 

 

مقدمه

شیوه‌های دینداری افراد متفاوت است. این امر را می‌توان با مشاهدة افراد مذهبی، حتی در یک آئین و کیش، نیز تأیید نمود. محققان نیز تلاش کرده‌اند تا سبک‌های مختلف دینداری را از یکدیگر تفکیک نمایند، در این جهت، سنخ‌شناسی‌های متعددی از سوی فلاسفه و روان‌شناسان ارائه شده است. سنخ‌شناسی‌های اولیه از تعاریف دقیق و تمایز کمتری برخوردارند، ولی به تدریج سنخ‌شناسی‌های پیچیده تر و دقیق تری ارائه شده است.۱ یکی از سؤالات اساسی حوزه روان‌شناسی دین این است که، تفاوت دینداری افراد از چه چیزی ناشی می‌شود. آیا این تنوع ناشی از تفاوت‌های فرهنگی است؟ یا محصول جریان تحول است؟ آیا نقش خانواده و همسالان در این میان اهمیت خاصی دارد، و یا رّدپای صفات و ابعاد شخصیتی را می‌توان در نوع دینداری افراد جستجو کرد.

تعیین این موضوع، که دینداری چگونه با ابعاد اصلی شخصیت انسان ارتباط می‌یابد، نقطه شروع مهمی در شکوفایی پیوند میان روان‌شناسی شخصیت و بررسی علمی دین بوده است. در دهه اخیر، بسیاری از محققان در مورد این موضوع تحقیق کرده‌اند که، آیا تفاوت‌های فردی در دینداری با تفاوت‌های فردی در صفات شخصیتی سه عامل بزرگ شخصیت، یا طبقه بندی P-E-N؛ یعنی، روان گسیخته خویی، برون‌گرایی، روان رنجورخویی، و پنج عامل بزرگ شخصیت، یا Big Five؛ یعنی گشودگی به تجربه، وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی، توافق، و روان‌رنجورخویی ارتباط دارند یا خیر؟

آیسنک (۱۹۵۴)، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی و اینکه درون‌گراها نسبت به برون‌گراها با سهولت بیشتری اجتماعی می‌شوند، اظهار داشت که، درون‌گراها نسبت به باورهای اخلاقی و دینی همدلی بیشتری دارند.۲ تلاش‌های اولیه برای نشان دادن ارتباط منفی بین برون‌گرایی و دینداری نتایج متعارضی به دست داده است. سیگمن۳ (۱۹۶۳) دریافت که درون گرایی‌ـ برون‌گرایی یک منبع مهم واریانس در رفتار دینی شرکت کنندگان است. اما جهت ارتباط به واسطه جنسیت، و تعلق دینی بین شرکت کنندگان یهودی و پروتستان متفاوت است.۴ یک بررسی در لهستان نشان داد که، در میان ساکنان یک شهر، مردان و زنان درگیر در فعالیت‌های مذهبی «کاملاً درون گرا» بودند. همچنین، برای نمونه‌ای از دانشجویان انجمن مسیحی کمبریج، اعمال دینی با نمرات پایین تر برون‌گرایی در میان مردان، و نه در میان زنان، ارتباط داشت. در نقطه مقابل، تحقیقات ناوس۵ نشان داد که، روحانیان و کارآموزان روحانی به برون‌گرایی تمایل دارند. اما سایر بررسی‌ها نتوانست هیچ ارتباط معناداری با برون‌گرایی نشان دهد.۶

دیدگاه‌های نظری متفاوتی در خصوص روان آزرده خویی وجود دارد. همان طور که بیان شد، فروید مدعی بود که افراد مذهبی، یا حداقل افرادی که در مناسک دینی شرکت می‌کنند، به یک نوروز وسواس مبتلا هستند. این ادعا به این پیش بینی منجر می‌شود، که افراد مذهبی نسبت به افراد غیرمذهبی در بعد روان رنجورخویی نمره بالاتری می‌گیرند. دیدگاه جیمز درخصوص شیوع ناراحتی روانی در میان افراد به شدت مذهبی، تأثیر مشابهی را نشان می‌دهد. اما یونگمدعی است که یک چشم انداز دینی، سلامتی بخش و منشأ بهزیستی روانی است، و پرات ادعا می‌کند که تجارب دینی خفیف با آشفتگی روانی ارتباط ندارند و یک منبع شادکامی فزاینده به حساب می‌آیند.۷

آیا هیچ دلیل تجربی در حمایت از این مواضع وجود دارد؟

هیلز و آرگیل (۱۹۹۸) نمرات روان رنجورخویی پائین تری را در میان اعضای کلیسا نسبت به دیگران پیدا کردند. همچنین، تیلور و مک دونالد۸ (۱۹۹۹)، در کار بر روی یک نمونه ۱۱۰ دانشجوی کانادایی، گزارش دادند که نمرات روان رنجور خویی مقیاس پنج عاملی برای افراد فاقد تعلق مذهبی بزرگتر بود، و این تأثیر به خصوص در میان زنان چشمگیر می‌نمود.

جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی کلیک نماییدبرچسب ها: رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی ، مقاله رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی ، تحقیق رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی ، مقاله در مورد رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی ، تحقیق در مورد رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 آبان 1395 11:51 ق.ظ

تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 11 آبان 1395 11:47 ق.ظ  •   

تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی  شامل 26صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان ارومیه است. به همین منظور، از جامع آماری ۲۰۰ نفر به عنوانه نمونه‌، انتخاب گردید و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، میزان انس با قرآن و الگوی مصرف، سنجیده شد و داده‌های لازم گردآوری گردید. نتایج تحلیل آماری، با آزمون t نشان داد که : ۱٫ بین میزان انس با قرآن در سطح بالا، و الگوی صحیح مصرف در ابعاد مصارف فردی و دولتی، رابطه معناداری وجود دارد. ۲٫ افراد دارای انس قرآنی در سطح متوسط، به طور معناداری الگوی صحیح مصرف در ابعاد مصارف فردی دارند، ولی این رابطه در مصارف دولتی ضعیف است. ۳٫ افراد دارای انس قرآنی در سطح پایین، به طور معناداری الگوی صحیح مصارف فردی و دولتی را رعایت نمی‌کنند. همچنین، بین کارکنان مرد و زن دارای انس قرآنی بالا و متوسط، از لحاظ بالاترین و پایین ترین الگوی مصرف تفاوت دیده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، ترویج آموزه‌های قرآنی در میان آنان و برخورداری کارکنان از درجه بالای انس با قرآن، در الگوی صحیح مصارف فردی و دولتی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

کلید واژه‌ها: انس با قرآن، الگوی مصرف، مصارف فردی، مصارف دولتی، کارکنان سازمان‌های دولتی، شهرستان ارومیه.

 

مقدمه

با توجه به مرور ادبیات موجود دربارة انس با قرآن و الگوی مصرف، می‌توان رابطة این دو متغیر را از دو بُعد آسیب شناختی و اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار داد. الگوی صحیح مصرف از جمله مقولاتی است که در فرهنگ اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و آیات قرآن کریم و کلمات ائمه اطهار‰ نیز بیانگر اهمیت این مسئله است. در مقابلِ الگوی صحیح مصرف، الگوی نادرست و یا «اسراف» مطرح است. «اسراف» عبارت است از: بیهوده خرج کردن مال، حیف ومیل کردن مواد مورد نیاز زندگی و زیاده روی کردن در استفاده از بیت المال و همچنین به معنای بی توجهی به الگوی صحیح مصرف در امور مختلف زندگی است.۲۸۶ محقق اردبیلی۲۸۷ در ذیل آیة «… و لا تسرفوا» می‌نویسد: اسراف، با حرام نمودن حلال و حلال نمودن حرام و هر گونه تعدّی از حدود و احکام الهی تحقق می‌یابد. شیخ طوسی در یکی از فروع مربوط به زکات می‌نویسد: «هرگاه دهنة اسب انسان مزین به طلا یا نقره باشد، زکات آن لازم نیست و استفاده از آن حرام است؛ زیرا از مصادیق اسراف است».۲۸۸ راغب اصفهانی۲۸۹ تحقق اسراف را هم در اندازه مصرف مردم و هم در چگونگی آن دانسته و نقل می‌کند: «آن‌چه در غیر طاعت الهی خرج کنی، اسراف است اگرچه اندک باشد». از آن جایی که انسان موجودی تجاوزگر از حدود و تعدی کننده است، خداوند برای مدیریت رفتاری وی، به ویژه در مورد تصرفات هستی و جهان، قوانین و سنت هایی را به دو شکل تکوینی و تشریعی بیان کرده است. قوانین تکوینی، که از آن به قوانین طبیعی و جبری یاد می‌شود، خود به اشکال مختلف، بازدارنده انسان از تصرفات نادرست و نابجا در ابعاد هستی می‌باشد. با این همه، از آن جایی که هدف از آفرینش انسان به عنوان موجودی دارای اراده و اختیار و انتخاب، آن است که آدمی بتواند با آزادی کامل هدف خویش را یافته و از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تعالی و تکامل خود و سایر موجودات هستی استفاده کند، به وی این امکان داده شده تا بر خلاف سایر موجودات بتواند در همه چیز تصرف کند و آن را تغییر شکل و ماهیت داده، به کار گیرد. این گونه است که حیطه آزادی و تصرفات بشر فوق العاده بیش از سایر موجودات است. در این راستا، هرگونه الگوی رفتاری مصرف نادرست یا اسراف می‌تواند نه تنها سد راه تکامل و پیشرفت فردی شود، بلکه جامعه را با خطرات جدّی مواجه سازد.۲۹۰ در مقابلِ اسراف، قناعت به عنوان یکی از ویژگی‌های افراد با ایمان و از امتیازات انسان‌های با فضیلت مطرح شده و یکی از مصادیق اخلاق عملی به حساب می‌آید. به گونه‌ای که قناعت موجب می‌شود رضایت خاطر و روحیه بالا نسبت به مقدرات عالم شکل بگیرد و فرد نسبت به موجود بودن به اندازه کفاف و حتی کمتر از آن راضی باشد. ۲۹۱ درآیات قرآن کریم و کلمات ائمه اطهار‰ از اسراف به شدت نهى شده است؛ به گونه ای که درقرآن کریم چندین بار واژة اسراف با الفاظ گوناگون به کار رفته است. در نکوهش اسراف، تبذیر، ارزش و جایگاه میانه روی و الگوی صحیح بهره‌گیری از نعمت‌های الهی و قناعت، در آیات قرآنی و روایات اسلامی سخن فراوان به بیان آمده است: از جمله خداوند در قرآن می‌فرماید: «اسراف کاران از اصحاب آتش‌و همراهان آتش اند.»(غافر:۴۳)؛ «و بدینسان گمراه کند خدا هر که را که فزونی خواه و شک آورنده است.»(غافر:۳۴)؛ «اسراف نکنید، چرا که خداوند اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد.»(انعام:۱۴۱)؛ «و این چنین جزا می‌دهیم به هر کس اسراف کند و به آیت‌های خداوند نگرود و برای او عذاب سخت و پاینده است.»(طه:۱۲۷)؛ «خداوند مسرفان را دوست ندارد.»(اعراف: ۳۱)؛ «از رفتار روسای مسرف ستمگر پیروی نکنید.»(شعرا:۱۵۱)

جهت دانلود متن کامل تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی کلیک نماییدبرچسب ها: رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی ، مقاله رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی ، تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی ، مقاله در مورد رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی ، تحقیق در مورد رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 آبان 1395 11:49 ق.ظ

تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی

نویسنده : نگار موسوی پنجشنبه 6 آبان 1395 01:27 ب.ظ  •   

تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی شامل 31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا و با صرف‌نظر از ویژگی کمّی آن، به بررسی سازوکارهای فرایند درونی‌سازی اخلاقی در رویکردهای روان‌شناختی عمده می‌پردازد. رویکرد روان‌تحلیل‌گری، مبدء این فرایند را فشارهای اجتماعی برای مبادرت به اعمال مورد پذیرش جامعه می‌داند و همانندسازی و تکوین فرامن، با انگیزه پرهیز از از دست‌دادن عشق والدین را سازوکارهای اصلی می‌داند. بر حسب رویکرد شناختی- اجتماعی، هنجارهای اخلاقی در اصل پدیده‌ای بیرونی و اجتماعی بوده و از طریق فرایندهای تجربه تنبیه، الگوبرداری، تقویت خود، خود‌نظم‌دهی و احساس همدلی در خزانه رفتاری فرد جای می‌گیرند. از دیدگاه شناختی- تحوّلی، ارزش‌های اخلاقی یک نظام استدلال در درک روابط اجتماعی می‌باشند. سازوکارهای اساسی این فرایند را تعارض شناختی، کنش‌های مکمّل جذب و انطباق و در نهایت، تعادل‌جویی تشکیل می‌دهند. رویکرد شناختی- عاطفی، تحوّل درونی‌سازی اخلاقی را از خلال فنون نظم‌دهی، پردازش‌های شناختی و سطح بسنده انگیزش فرد صورت تبیین می‌کند. هر چند همه رویکردها بر تعامل تعیین‌کننده‌های درونی و محیطی تأکید می‌ورزند، امّا میزان مشارکت آنها در درونی‌سازی متفاوت است. رویکردهای روان‌تحلیل‌گری و شناختی- اجتماعی، نقش پدیده‌های اجتماعی ـ برونی را مؤثرتر می‌دانند و دیدگاه‌های شناختی- تحوّلی و شناختی- عاطفی بر تعیین‌کننده‌های درونی، تأکید بیشتری دارند.

کلید واژه‌ها: ارزش‌های اخلاقی، درونی‌سازی، سازوکار روان‌شناختی

 

بیان مسئله

هرچند ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای رفتاری مورد پذیرش فرهنگ‌های گوناگون، در جوامع مختلف انسانی با یکدیگر تفاوت دارند، امّا هر جامعه، نظامی از ضوابط مشخص و ملاک‌هایی برای رفتارهای درست و نادرست اعضای خود تدارک می‌بیند. کنش اساسی دیگر هر نظام اجتماعی، در همه جا، کوشش برای آموزش و انتقال معیارهای اخلاقی مورد نظر، ایجاد و تقویت زمینه‌ها و شرایط لازم برای ظهور هر چه بیشتر رفتارهای پسندیده و کاهش نابهنجاری‌های رفتاری در میان آحاد آن جامعه، به ویژه در دهه اوّل و دوّم زندگی آنها، از طریق برقراری نظام تربیتی کارآمد و مؤثر می‌باشد. اگر نظام توالی مرحله‌های تحوّلی انسان را ملاک قرار دهیم، عواملی که در مراحل اولیه تحوّل، نقش اصلی را در مهار رفتار کودکان به عهده دارند، تعیین‌کننده‌های بدون واسطه بیرونی، از قبیل نفوذ و اقتدار یک چهره مهمّ و مقتدر یا ترس از شکل‌های گوناگون تنبیه می‌باشند. با وجود این، چنین به نظر می‌رسد که به موازات افزایش سن کودک، سازوکار‌های مهارکننده رفتار، به شکل فزاینده‌ای از طریق ملاک‌هایی که کارکرد اصلی آنها در غیاب قید و بندهای خارج از وجود فرد بروز پیدا می‌کند، تأثیرگذار خواهند بود. نظام‌های تربیتی موجود هم، فراتر از آموزش‌های اخلاقی، وضعیتی را نشانه رفته‌اند که آدم‌ها در صورت نقض هر یک از ملاک‌های موردنظر، نوعی تنش درونی را تجربه کرده و در فرض رعایت آنها، احساس رضایت باطنی و آرامش خاطر داشته باشند. به بیان دیگر، اولویت اساسی‌تر هر نظام تربیتی، آن است که مقاومت در برابر وسوسه‌گری‌ها را به طور ذاتی در افراد برانگیخته و احساس ندامت و گناه را در موارد نقض هنجارهای اخلاقی، بدون نیاز به حضور تعیین‌کننده‌های خارج از ذات‌تجربه کنند؛۱ یعنی وضعیتی که انتقال از عوامل بیرونی به احساسات درونی و باورهای اخلاقی به عنوان بنیان‌های رفتار اخلاقی،۲ ویژگی اصلی آن به شمار می‌رود؛ چیزی که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان حوزه‌های مربوط فرایند اصلی تحوّل اخلاقی تلقّی می‌شود.

در زمینة این فرایند اساسی، که اصطلاحاً درونی‌سازی هنجارهای اخلاقی۳ نامیده می‌شود، مباحث متعدّدی در حوزه دانش‌های اجتماعی مرتبط، از قبیل تعلیم و تربیت و روان‌شناسی تحوّلی و حتی روان‌شناسی اجتماعی مطرح است. یک یا چند بُعدی بودن این فرایند،۴ میزان تأثیرگذاری هر یک از ابعاد مفروض در جریان وقوع آن، تصویر زمان‌مند مراحل احتمالی آن،۵ پیشایندهای درونی‌سازی اخلاقی، مقایسه نقش درونی‌سازی و جایگاه عوامل موقعیتی بر رفتار اخلاقی،۶بخشی از خطوط پژوهشی مرتبط با این موضوع را تشکیل می‌دهند. یکی از مباحث مهمّی که در مورد این فرایند تحوّلی، همواره مورد اهتمام پژوهشگران و نظریه پردازان ِبا نفوذ در علوم اجتماعی بوده است، مسئله سازوکارهای درونی‌سازی هنجارها در انسان و چگونگی وقوع این پدیده مهمّ در ضمن فرایندهای تحوّلی دیگر است. مسئلة دیگری، که رویکردهای عمده روان‌شناختی در این زمینه مطرح می‌کنند، منشأ درونی یا برونی ارزش‌های اخلاقی، به ویژه آن دسته ازفرایندهایی است که این ارزش‌ها را در درون افراد شکل داده، سازمان‌دهی می‌کنند.

جهت دانلود متن کامل تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی کلیک نماییدبرچسب ها: سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی ، مقاله سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی ، تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی ، مقاله در مورد سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی ، تحقیق در مورد سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 آبان 1395 01:28 ب.ظ

تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان

نویسنده : نگار موسوی پنجشنبه 6 آبان 1395 01:24 ب.ظ  •   

تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان شامل 26صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویانمی باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران و شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برآن است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل ۱۴۶۴ نفر دانشجویی که درنیمسال اول سال تحصیلی۹۰ـ۸۹، در دانشکده‌های مختلف مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری ۲۱۸ نفر می‌باشد که بر اساس روش تصادفی طبقه‌ای و ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه ۲۹ سؤالی سنجش شادی آکسفورد با پایایی ۸۹/۰بر مبنای آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر روش‌های توصیفی، از آمار استنباطی درحد آزمون تحلیل واریانس فریدمن وآزمونT برای مقایسه میانگین‌ها در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان می‌دهد، که میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران درسطح مطلوب می‌باشد. بین میزان شادی دانشجویان دانشکده‌های مدیریت، حقوق وفقه و فلسفه تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین میزان شادی دانشجویان دختر و پسر و مقاطع مختلف کارشناسی وکارشناسی ارشد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان شناسایی شد که به ترتیب زیر اولویت‌بندی شدند:۱٫ تعامل بین دانشجو و استاد؛ ۲٫ امکانات رفاهی دانشگاه؛ ۳٫ جوّ سازمانی حاکم بر دانشگاه؛ ۴٫ مشارکت دانشجو در فعالیت‌های کلاسی؛ ۵٫ شیوه‌های تدریس و ارزشیابی استادان؛ ۶٫ عضویت در گروه‌های خاص(ورزشی، فرهنگی، مذهبی و…).

کلید واژه‌ها: شادی و نشاط، دانشجویان پردیس قم، فعالیت آگاهانه.


 

طرح مسئله

نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ای که بر شکل‌گیری شخصیت آدمی مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح‌شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی‌ها و مشکلات دنیای امروز، توجه و نظر محققان، اندیشمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می‌دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می‌تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسان‌تر تصمیم می‌گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنان زندگی می‌کنند، بیشتر احساس رضایت می‌کنند.۱ در اواخر قرن بیستم، موضوع نشاط شادمانی بشر، به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مشکلات هر جامعه، غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه، افزایش بیماری‌های روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است. با شادی و نشاط زندگی معنی پیدا می‌کند و در پرتو آن، نوجوانان و جوانان می‌توانند خود را ساخته و قله‌های سلوک و پله‌های ترقی را بپیمایند. جامعه زنده و پویا، جامعه‌ای است که عناصر شادی آفرین در آن فراوان باشد. نشاط و شادابی در دانشگاه، موجب رشد و شکوفایی در همة ابعاد وجودی یک دانشجو می‌شود. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبان او گویا و استعداد وی شکوفا می‌گردد. در واقع توجه به تمام عوامل موثر بر شادی، توجه به تمامی ارزش‌ها، ‌خوبی‌ها و شایستگی‌ها است. کسانی که چنین عواملی را بشناسند، خواهند توانست شادتر زندگی نمایند. دانشجویان دانشگاه نیز، که از مهم‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، درصورت برخورداری از شادی، حقیقی در ذات و شخصیت خود، احتمال موفقیت خود را در تمامی شئون تحصیلی و معنوی در زمان دانشجویی وحتی پس از طی دوران تحصیلی دانشگاهی و در زمان اشتغال به کار افزایش خواهند داد.۲ با توجه به اهمیت شادی و نشاط در میان دانشجویان، مسئلة اصلی در این تحقیق سنجش میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط دانشجویان واولویت‌بندی آنها می‌باشد.

پیشینة تحقیق

شادمانی از اهداف مشترک انسان‌هاست و همه در تلاش برای تحقق آن هستند و به نوعی، ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان است که معمولاً از چند جزء خشنودی از زندگی، خلق وهیجانات مثبت وخوشایند و فقدان خلق و هیجانات منفی تشکیل می یابد. افراد شادکام افکار و رفتارهای سازگار و حمایت کننده‌ای داشته، دیدگاهی روشن دارند و از افکار بدبینانه دوری می‌کنند. آنان سالم، فرهیخته، برون گرا، مذهبی، خوش بین و باهوش هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روان شناسان از مدت‌ها پیش واقتصاددانان نیز اخیراً به تحقیق و مطالعه در زمینه شادی را شروع کرده‌اند.۳ در بحث از عوامل مؤثر بر شادی، روان شناسان و اقتصاددانان نظریه‌‌های متفاوتی را مطرح ساخته‌اند.

جهت دانلود متن کامل تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان کلیک نمایید

برچسب ها: سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان ، مقاله سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان ، تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان ، مقاله در مورد سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان ، تحقیق در مورد سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 آبان 1395 01:26 ب.ظ

تحقیق نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 3 آبان 1395 10:51 ق.ظ  •   

تحقیق نقش پل در رابطه با شهر اصفهان شامل 134صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  نقش پل در رابطه با شهر اصفهان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.

یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.

پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مرکز کنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی که به منطقه وارد و خارج می شود.

گفته میشود که پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبکه ارتباطی خویش که بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد که بعدها پل خواجو طراحی می شود.

البته بایستی توجه داشت که هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی که در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.

بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبکه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” که قدرت حکومتی صفوی در اصفهان پای محکم می کند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مکان شبکه سازی کالبدی اصفهان را کامل می سازد.

عاملی دیگری نیز در ساختن پلها در این شهر مورد توجه بوده و آن بنای این پلها به صورتی متفاوت از دیگر پلها در کشور. این عمل به صورت خاصی جامع عمل به خود پوشانیده است.

الف ـ نمای پلها شباهت به کاروانسرا در دوران صفویه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشین پل و بر جهان ابتدا و انتهای این شباهت بیشتر می گردد.البته این شباهت را شاید بایستی در جهت ارتباطات بین شهری مطرح میگردد و پل همین موقعیت را در دو قسمت رودخانه ایفا می کند.

ب ـ حجم پلها شبیه به حجم پلهای اروپایی قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونیز) که در ارتباط با مردم ساخته میشوند ـ فرم غرفه هائی به عنوان فروش تفریح چایخانه ها و غیره که پلهای دوران صفویه نیز شاید در این جهت تقلید شده باشند ولی به علت موقعیت سوق الجیشی که پیدا میکند شاه عباس را از این تفکر منصرف میسازد.

این دو عامل (الف و ب ) با منظر شهری ارتباط خاص بر قرار می سازند مجموعه بیشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتی میان آب حتی در این مسئله کاربدان جای می رسد و مسئله ارتباطی پل در مرحله دوم قرار می گیرد. دو پل الله وردیخان و خواجو از نظر فنی ساختمان نیز در حدی مطرح می شوند که صرف نظر از عامل عبوری به عنوان پل مطرح کننده مسئله تقسیم آب تفریح و بالاخره داد و ستد مردم قرار می گیرند.بخش تقسیم آب پل خواجو شاید با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان یک شاهکار فنی ساختمانی مطرح ساخت که امروزه با پیچیدگی فراوانی در کیلومتری به چند دورتر صورت می گیرد. عامل تقسیم آب به همراه مادیها( جویهای تقسیم به اراضی آب ) در سطح منطقه جز طرحهای مهندسی و طرح انداز صفوی شیخ بهائی دانست در جمع سازه های کالبدی شهر اصفهان به خوبی قدرت حکومتی مشاهده می گردد که این قدرت با سیاست خاص برنامه ریزی شهری و با شناخت بر عوامل اقتصادی مردم که همه چیز را تابع خویش می کند چگونه قدمت و استحکام خویش را در جامعه ای پایدار ساخته و حتی بعد از انقراض قدرت حکومتی به عنوان استثنا ٌ در تاریخ این شهر با تمام آن خصوصیات با جزئی تغییرات قدرتهای حکومتی دیگر باقی و بر جا می ماند.

مراحل اهمیت رودخانه به همراه پلهایش به صورت زیر می توان عنوان کرد:

الف ـ یهودیه قلعه تبرک جی به همراه پل شهرستان پل مارنان.

ب ـ مسجد جامع میدان کهنه، قلعه تبرک پل شهرستان،پل مارنان.

ج ـ مسجد جامع میدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله وردیخان.

د ـ مسجد جامع میدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله وردیخان،پل مارنان، پل خواجو.

چهار باغ برای شاه عباس در طرح جدید شهری که عنوان می کرد اهمیت زیادی داشت و در این جهت بود که می خواست اولاٌ قدمت و کشش شاهرگ اقتصادی بازار را از طرف شرق به غرب برگردانیده شود.

جهت دانلود متن کامل تحقیق نقش پل در رابطه با شهر اصفهان کلیک نمایید


برچسب ها: نقش پل در رابطه با شهر اصفهان ، مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان ، تحقیق نقش پل در رابطه با شهر اصفهان ، مقاله در مورد نقش پل در رابطه با شهر اصفهان ، تحقیق در مورد نقش پل در رابطه با شهر اصفهان ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 آبان 1395 10:53 ق.ظ

مقاله انواع پل ها و ساختارشان

نویسنده : نگار موسوی دوشنبه 3 آبان 1395 10:49 ق.ظ  •   

مقاله انواع پل ها و ساختارشان  شامل 42صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  انواع پل ها و ساختارشان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

این تحقیق به بحث و بررسی پیرامون انواع پل ها و ساختارشان پرداخته است. در این تحقیق مطالبی درباره انواع پل های تیری, پل های قوسی, پلهای زیرقوسی و پل های معلق آورده شده است  علاوه بر این نیروهایی که بر پلها تاثیر می گذارند را خواهید شناخت و نیز عکس هایی از انواع پلها را تماشا خواهید کرد. این مقاله با زبانی ساده و قابل فهم به بررسی پلها می پردازد. امید است مورد استفاده شما قرار گیرد.

بدون شک تا به حال پلی را دیده اید و یا به احتمال زیاد از روی یکی از آنها عبور کرده اید. حتی اگر شما تخته یا کنده درخت را برای جلوگیری از خیس شدن خود بر روی آب قرار دهید در واقع شما یک پل ساخته اید. حقیقتاً پل ها در همه جا وجود دارند و در واقع یک بخش طبیعی و بدیهی از زندگی روزمره ی ما را تشکیل می دهند ولی عوامل متعددی مانند نیروهای وارده ، مصالح مورد استفاده ، کاربری و منطقه جغرافیایی و . . . در طرح و اجرای آن دخیل است. در ادامه به شرح و تفسیر این عوامل پرداخته خواهد شد.

تعریف پل

 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.

تاریخچه پل

ایجاد گذرگاهها و پلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند.

ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.

اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه های ضخیم تشکیل یافته است.در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر         سی و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بیش از ۴۰۰ سال عمر دارند

از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می باشد.

 از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز شد. اولین پل معلق از آهن در سال ۱۷۹۶ به دهانه ۲۱ متر در آمریکا ساخته شد، همچنین در سال ۱۸۵۰ یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه ۱۴۰ متر و دو دهانه ۷۰ متری در انگلستان ساخته شد.

۱٫۱ معرفی پروژه

   در این تحقیق ما سه نوع اصلی از پل ها را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد که شما می توانید بفهمید که هرکدام چگونه کار می کنند. نوع پل بکار رفته در یک مکان به نوع مانع موجود در آنجا بستگی دارد. معیار اصلی در تعیین نوع پل وسعت و گستردگی آن مانع می باشد. چه مسافتی میان طرفین مانع وجود دارد؟ این مسئله, فاکتور اصلی در تعیین نوع پلی است که قرار است در آن محل احداث شود. با سپری شدن زمان و  مطالعه ای تحقیق علت آن را متوجه خواهید شد.

جهت دانلود متن کامل  مقاله انواع پل ها و ساختارشان کلیک نماییدبرچسب ها: انواع پل ها و ساختارشان ، مقاله انواع پل ها و ساختارشان ، تحقیق انواع پل ها و ساختارشان ، مقاله در مورد انواع پل ها و ساختارشان ، تحقیق در مورد انواع پل ها و ساختارشان ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 آبان 1395 10:51 ق.ظ

مقاله پل و ساختار آن

نویسنده : نگار موسوی پنجشنبه 29 مهر 1395 12:37 ب.ظ  •   

مقاله پل و ساختار آن  شامل 51 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  پل و ساختار آن می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

طبق تعریف یک پل عبارت است از: « سازه ای که عبور آسان از یک بریدگی طبیعی، چون رودخانه یا دره، را بدون بسته شدن مسیر زیرین آن امکان پذیر می سازد».

از این رو سازه معمولا برای عبور قطار، وسایل نقلیه، افراد پیاده، انتقال آب و غیره استفاده می شود. از این رو نقش حیاتی پلها در بهبود امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور کا ملا آشکار است .

با توجه به اینکه اجرای یک پل از پرهزینه ترین قسمت یک پروژه راه آهن یا یک بزرگراه می باشد، شناخت صحیح این گونه سازه ها همواره ضروری بنظر می رسد.

 در ده های  اخیر عوامل زیادی باعث شده اند تا پلهای بتنی بعنوان یکی از متداول ترین نوع پلها مخصوصا برای بزرگراه ها مورد استفاده قرار گیرند .

دو عامل اصل در رایج شدن پلهای بتنی :

 یکی اقتصاد و دیگری زیبایی طرح می باشد.

تهیه بتن با مقاومت فشاری بالا، ساخت فولاد بامقاومت جاری شده زیاد و بکارگیری روشهای اجرایی مدرن امکان استفاده از پلهای بتنی را در دهانه های بلند، نسبت به سایر پلها مقرون بصرفه کرده است. همچنین با توجه به شکل پذیری آسان و دیگر خواص بتن مزیت اینگونه پلها از نظر زیبایی نسبت به سایر پلها کاملا اشکار آست .

اولین کاربرد بتن آرمه در سازه پلها توسط شخصی بنام هنبیک صورت گرفت . یکی از پروژه های قابل توجه وی پلی است بتنی به دهانه۵۵ متر که در سال ۱۹۰۵ در بلژیک ساخته شد .

امروزه در کشور ما با توجه به توسعه ی روز افزون راههای ارتباطی ونیاز به استفاده از وسایل حمل ونقل سنگین و سریع ایجاد پلهای عظیم و مدرن را ضروری ساخته است.

یکی از عوامل موثر در ایمنی پلهای ایجاد شده از یک طرف و اقتصاد آنها از طرف دیگر، تحلیل و طراحی صحیح آنها می باشد .

آشنایی با انواع پل

اگرچه انواع مختلف پلها بی شمارند اما بطور کلی از نظر سیستم سازهای باربر اولیه آنها را  می توان به انواع اصلی زیر تقسیم کرد که ما فقط به مورد اول یعنی پلهای تخت می پردازیم :

      ۱- پلهای تخت که مقاومت داخلی آنها بصورت خمش برش و پیچش می باشد .

۲- پلهای خرپایی با مقاومت داخلی فشار یا کشش ساده در اعضاء.

۳- پلهای قوسی که مقاومت داخلی آنها عمدتا فشار ساده است .

۴- پلهای کابلی معلق که تحمل نیرو بصورت کشش ساده می باشد.

۵- ترکیبی از انواع بالا .

موقعیت پل

موقعیت کلی پل توسط مسیر جاده ی مربوطه مشخص می گردد که در مورد جاده های جدید می تواند در امتداد یکی از چندین مسیر تحت بررسی باشد. موقعیت پل بایستی چنان انتخاب گردد که به نحو مطلوب از مانع مورد نظرعبورکند. محل پلهای عبور کننده از روی آب بایستی با توجه به هزینه ی اولیه پل و نیز کاهش دادن هزینه های بعدی شامل نگهداری و تعمیرات ناشی از فرسایش های جریان آب انتخاب شود. در مورد پلهای گذرنده از روی جاده ویا راه آهن بایستی احتمال تعریض آتی جاده ویا راه آهن پیش بینی شود.

در پل مذکور به دلیل کاهش ترافیک از پل جدید در کنار پل قدیمی این پل احداث شده است.

نمایی از پل قدیمی وپل جدید در حال ساخت

 

انتخاب نوع پل

عوامل اصلی موثر در انتخاب نوع پل عبارتند از : محل پل ، کاربرد آن ، تعداد و مقدار دهانه ها ، نوع مصالح مصرفی ، نوع فونداسیون و تکیه گاهها ، نوع عبورگاه ، اقتصاد پل ، زیبائی آن ، امکانات اجرائی و نحوه ساخت و غیره . . .

بررسی و انتخاب محل پل

معمولا با توجه به طرح کلی راه شوسه ، راه قطار و یا مسیر عبور آب محل تقریبی احداث پل مورد نظر مشخص می گردد که در این صورت باید بهترین محل را در محدوده طرح کلی راه انتخاب کرد  . البته حالت عکس این هم تاکنون انجام شده است . بدین ترتیب که با تعیین محل مناسبی برای پل ، طرح مسیر راه مربوطه نیز بر آن مبنا تعیین گشته است . وضعیت اخیر در رابطه با عبور از رودخانه یا دره ها که ممکن است فقط چند محل مناسب جهت احداث پل وجود داشته باشد معمول تر است . در عین حال در انتخاب و طرح پل ، سازه پل باید به عنوان جزئی از سیستم کلی طرح راه در نظر گرفته شود .

جهت دانلود متن کامل مقاله پل و ساختار آن کلیک نمایید

برچسب ها: پل و ساختار آن ، مقاله پل و ساختار آن ، تحقیق پل و ساختار آن ، مقاله در مورد پل و ساختار آن ، تحقیق در مورد پل و ساختار آن ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 مهر 1395 12:38 ب.ظ

مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی

نویسنده : نگار موسوی پنجشنبه 29 مهر 1395 12:35 ب.ظ  •   

مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی  شامل 38صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

تفکر به منزلة زیربنای رفتار انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و برای تقویت، اصلاح و آسیب‌شناسی رفتار، لازم است تفکرات را شناسایی کرد. با توجه به اینکه تفکر، محوری سازنده، ضروری و مفید دانسته شده است، مسئلة ‌مطرح در این پژوهش این است که آیا هر اندیشه‌ای را می‌توان مفید و سازنده ارزیابی کرد یا تفکرات ویرانگر و زیانبار نیز وجود دارد که باید آنها را شناسایی و مزاحمتشان را در فرایند تفکر، مهار کرد؟ هدف این پژوهش این است که به تفکرات آسیب‌زا و مضر، همچون تفکر بسته، تفکر خرافی و تفکر و ذهنیت‌های منفی که از آنها با عنوان تفکرات انطباق‌ناپذیر یاد می‌شود، بپردازد و حد و مرز، انواع و راه‌های مقابله با آن را تبیین کند. روشی که در این پژوهش به کار رفته است، روشی تحلیلی، توصیفی و متکی به متون دینی و روان‌شناسی است و یافتة این پژوهش نشان می‌دهد که تفکرات انطباق‌ناپذیر، انسان را از حقیقتی که در عالم روی می‌دهد، دور می‌کند و بیراهه‌ها را راه نشان می‌دهد و سرابی می‌شود که انسان را به خطر می‌اندازد. بنابراین، باید با ظهور و بقای چنین تفکراتی مقابله کرد. راهکارهای مقابله با تفکر مزاحم، به نوع تفکر و مقایسة باورهای معقول و نامعقول ارتباط دارد که انسان‌ها می‌توانند باتمرکز بر نقاط قوت، به حذف یا کنترل آن اقدام کنند.

کلید واژه‌ها:تفکر، تفکر بسته، تفکر منفی، تفکر خرافی، انطباق‌ناپذیری

 

مقدمه

آنچه بحث و گفت‌وگو دربارة تفکرات انطباق‌ناپذیر را ضروری می‌سازد، این است که گرچه رفتارها ـ یعنی چیزی که با یکی از حواس پنجگانه قابل دریافت است ـ در محدودة توجه و نگاه انسان‌ها قرار می‌گیرند و ایشان در‌بارة آن ارزش‌گذاری و داوری می‌کنند، این نکته دارای اهمیت است که این رفتارها خود برخاسته از برخی تفکرات است که مبنای این رفتارها به شمار می‌آیند. بی‌شک، توجه به رفتار بدون در نظر گرفتن مبنای فکری آن، ما را در تحلیل و داوری به اشتباه دچار می‌سازد. برای بررسی و تحلیل هر رفتاری، مناسب است به جای تمرکز بر پدیدة رفتار، به عمق آن نفوذ کنیم و در لایه‌های زیرین، به فلسفة پدید آمدن آن و تفکری که مبنای پیدایش آن است، بیاندیشیم. این به ما کمک می‌کند که ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تری دربارة رفتار داشته باشیم. از آنجا که همة روابط انسانی بر اساس تحلیل و قضاوت انسان شکل می‌گیرد و این جز در سایة فهم درست مبنای رفتار امکان‌پذیر نیست، شناخت مبانی رفتار، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. برای نمونه، ناسازگاری در رفتار قطعاً برخاسته از تفکری است که منشأ آن است. برای اصلاح رفتار، ما باید به اصلاح مبنای فکری آن رفتار بیاندیشیم و تا زمانی که تفکرات انسان تغییر نیابد، رفتار او تغییر نمی‌کند. پرسش‌های اصلی این است که ما چند گونه تفکر داریم و چه ویژگی‌هایی این تفکرات را از یکدیگر متمایز می‌سازد؟ هر یک از این تفکرات، چه آثاری به همراه دارد تا شیوة داوری و ارزش‌گذاری ما با واقعیت منطبق باشد؟ پرسش‌های فرعی عبارت است از اینکه بی‌سوادی و کم‌سوادی در پدید آمدن تفکرات انطباق‌ناپذیر چه نقشی دارد؟ منحصر کردن علم به علم تجربی، در ایجاد این تفکرات چه نقشی دارند؟ ذهنیت‌های منفی کدام است و راه‌های مقابله با آن چیست؟

از بهترین تفکر، تفکر مثبت است که در روایات از آن به تفکر لطیف، سودمند، عمیق، باطن‌گرا و عاقبت‌اندیش یاد شده است. امام صادق† می‌فرماید: «الطفوا الفکر و انتفعوا بالعبر و …»؛ فکر خود را لطیف قرار دهید و از عبرت‌ها پند بگیرید. آن‌گاه حضرت در توضیح فکر لطیف می‌فرمایند: فکری لطیف است که به باطن بیاندیشد، در حالی که دیگران به ظاهر می‌اندیشند؛ به آخر و عاقبت کار فکر کند، در حالی که دیگران به اول آن می‌اندیشند. پس حلاوت آخر کار را فدای شیرینی اول آن نکند؛ همان گونه که مرارت آخر کار را به دلیل شیرینی اول آن نادیده نگیرد. این تفکر، مبتنی بر حقایق عالم و منطبق با آن است. در برابر، می‌توان از تفکرات انطباق‌ناپذیر یاد کرد که با واقعیت‌های عالم سازگاری و انطباق ندارد. این تفکرات زمینة پیدایش و بقای رفتارهای منفی است که نمونه‌های روشن آن را می‌توان در تفکر بسته، تفکر خرافی و تفکر منفی جست‌وجو کرد. در تفکر بسته، انسان برای تصمیم‌گیری با گزینه‌های فراوانی روبه‌رو نیست و نمی‌تواند بهترین راه را برگزیند. در تفکر خرافی، انسان احساس می‌کند اصلاً توان تصمیم‌گیری ندارد و نمی‌تواند حوادث را کنترل کند، مگر اینکه از علوم غریبه آگاه باشد. تصویرهای ذهنی در این تفکر، پشتوانة منطقی ندارد و برای دیگران نیز تحلیل‌پذیر نیست. در تفکر منفی، بدبینی بر خوش‌بینی غالب و حاکم است و نخستین تصویرهای ذهنی فرد تصویرهای سیاه است.

در این زمینه، پژوهشی‌هایی انجام شده است که به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم:

رویارویی با چالش‌های زندگی از کریس کلینک که در بخشی از آن به سبک‌های تفکر انطباق‌ناپذیر اشاره شده است. تفکر زاید از محمدجعفر مصفا که به بخشی از تفکرات انطباق‌ناپذیر پرداخته است.

جهت دانلود متن کامل مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی کلیک نمایید


برچسب ها: تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی ، مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی ، تحقیق تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی ، مقاله در مورد تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی ، تحقیق در مورد تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 مهر 1395 12:37 ب.ظ

جدیدترین مقالات رشته روانشناسی و معارف اسلامی

نویسنده : نگار موسوی چهارشنبه 28 مهر 1395 09:53 ب.ظ  •   

جدیدترین مقالات رشته روانشناسی و معارف اسلامیمقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی
مقاله پل و ساختار آن
مقاله بهزیستی از دیدگاه دین و روان‌شناسی
مقاله انواع پل ها و ساختارشان
تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان
تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی
تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی
تحقیق رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت‌گیری دینی
تحقیق رابطه جهت‌گیری مذهبی و خود مهارگری
تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان
تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان

تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی
تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی
تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان
تحقیق تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر میزان حرمت‌خود نوجوانان
تحقیق بررسی رابطه رضامندی زناشویی بر اساس معیارهای دینی با ثبات هیجانی
تحقیق بررسی رابطه دین‌داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضیعت تاهل
تحقیق بررسی رابطه دین‌داری و اضطراب مرگ در بین دانشجویان و طلاب
تحقیق بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی
تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر با تأکید بر قرآن

برچسب ها: تحقیق تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر میزان حرمت‌خود نوجوانان ، تحقیق بررسی رابطه رضامندی زناشویی بر اساس معیارهای دینی با ثبات هیجانی ، تحقیق بررسی رابطه دین‌داری و اضطراب مرگ در بین دانشجویان و طلاب ، تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 مهر 1395 09:54 ب.ظ

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی

نویسنده : نگار موسوی یکشنبه 9 خرداد 1395 07:04 ب.ظ  •   

مقاله نقش روحانیت در انقلاب اسلامی شامل 24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد نقش روحانیت در انقلاب اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی

در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تکوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انکارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یک شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یک جریان یا گروه تعلق می­یابد.

در مکتب اراده­گرایی، که خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأکید می­گردد. به­هر روی، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­کننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت. بسیج عمومی یکی از مهم­ترین عوامل در وقوع انقلاب است. هرچند این بسیج موقوف به وضعیتی است که از اراده­ی افراد خارج و نقش رژیم پیشین در ایجاد نارضایتی عمومی بسیار زیادتر از نظریه­های انقلاب است؛ اما هم­سو کردن همه­ی نیروها و ایجاد زمینه­ی انقلاب هم نیازمند طراحی و مهندسی است که تاکنون به نام بزرگان تاریخ ثبت شده است و از آن جمله است کار امام خمینی. کار امام خمینی را می­توان در چهار نکته تشریح کرد: یکی احیای اندیشه­ی دینی، دوم سازماندهی انقلابی روحانیت، سوم گردآوری سایر گروه­ها زیر چتر روحانیت و بالاخره بسیج توده­ها.


مقدمه

لازم به ذکر این نکته است که آشنایی ایران با مغرب زمین با هجوم اندیشه­های غربی به سرزمین ما همراه بود و در زمان رضاشاه نمادهای تمدن غرب و تغییر روش زندگی مردم به سبک غرب نیز به گونه­ای اقتدارگرایانه آغاز شد. این الگو در ترکیه نیز به کار گرفته شد و گمان می­رفت پس از یکی دو دهه، اعتقاد به دین در ترکیه و ایران از بین برود؛ اما دست کم به دو دلیل در ایران چنین نشد: یکی وجود روحانیت شیعه و دیگری باور قوی مردم همراه فرهنگ دولت­ستیزی ایرانیان که فرامین حکومت­ها را معکوس عمل می­کردند. در عین حال این خطر وجود داشت که به مرور ایام، مردم از شعائر دینی غفلت کنند، اما وجود تقیّه از یک سو و وجود مراکز تشیع در عراق از سوی دیگر، از چنین کاری جلوگیری کرد. در زمان پهلوی دوم هم ترس و احترامی که حکومت نسبت به آیت­الله بروجردی داشت، دست آن­را در سرکوب روحانیت و گسترش اعمال ضد­مذهبی می­بست. پس از رحلت آیت­الله بروجردی، چنین تصور می­شد که مانع از بین رفته است. در چنین وضعیتی قیام ۱۵ خرداد صورت پذیرفت که نتیجه­ی آن عبارت بود از تثبیت رهبری امام خمینی و تبدیل مساجد به کانون­های مقاومت و بالاخره شکاف ترمیم­ناپذیر روحانیت و حکومت.

محور اصلی بحث امام خمینی در احیای اندیشه­ی دینی، در مبارزات سیاسی واقعه­ی عاشورا بود: «امام حسین ـ علیه السلام ـ نیروی چندانی نداشت و قیام کرد… دربار اموی خیلی خوشحال می­شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن­ها بر خر مراد سوار باشند».( صحیفه­ی نور، ج ۱، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰، ص ۱۷٫)


گفتار اول: احیای اندیشه­ی دینی

پس از این ارجاع عام، باید به تأثیر کتاب «ولایت فقیه»( امام خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران امیرکبیر، ۱۳۷۰٫ ) توجه کرد. در حقیقت این کتاب بر آن­چه محال تلقی می­شد، نقطه­ی پایان گذاشت و با صراحت تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرد. امام خمینی در کتاب «البیع» نیز دلایل ضرورت حکومت اسلامی را بیان داشته، می­فرماید:

«لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم… از واضح­ترین احکام عقول است».( امام خمینی، البیع، جلد ۲، ص ۴۷۱٫ )

اما آن­چه شاید از همه­ی این نکات مهم­تر باشد، نطق­های آتشین امام خمینی و ترویج این اندیشه بود که اسلام تنها راه رهایی مردم مستضعف و مسلمان از چنگال استعمار و استکبار است. این نکته، در احیای اندیشه­ی اسلام سیاسی، در عصری مؤثر افتاد که مبارزه­ی چپ­گرایانه با امپریالیسم و استعمار تنها راه رهایی به شمار رفته و بر جریان­­های فکری و روشنفکری مسلط شده بود؛ اما این راه در جنگ­های چریکی و آموزه­های مارکسیستی خلاصه می­شد. زیرا راه دومی که در عرصه­ی گیتی­گرایی (سکولاریسمی) مطرح شده بود، یعنی تکیه بر ناسیونالیسم، پیش از این در جریان ملی شدن نفت در ایران یا ملی شدن کانال سوئز در مصر شکست خورده بود. اهمیت طرح اسلام سیاسی، نقش مذهب در بسیج توده­های مردم بود وگرنه مبارزات در حصار ذهنیت روشنفکری و ایدئولوژی­های گیتی­گرا (سکولار) محبوس و عقیم می­ماند. در این ایام دانشمندان دیگری هم وجود داشتند که پاره ای خلأهای نظری را پر می­کردند. اما هیچ یک از آن­­ها به لحاظ استقامت و حتی درایت سیاسی به پایه­ی امام خمینی نمی­رسیدند. به­ویژه آن­که ایشان اسلام را به گونه­ای مطرح می­کردند که مسلمانان را از هر ایدئولوژی دیگر مستغنی می­گرداند: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب­های غیرتوحیدی، در تمام شوون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».( امام خمینی، وصیت­نامه­ی سیاسی ـ الهی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱، ص ۸٫ )

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت

روحانیت شیعه در طول تاریخ با حکومت­های دینی و عمدتاً ظالم درگیر بوده است؛ اما این درگیری سازماندهی شده نبود و بیشتر، حرکت­های توده­واری بود که چندین عالم دینی آن­ها را هدایت می­کرد. تقریباً تا درگذشت آیت­الله بروجردی این وضع ادامه داشت؛ اما پس از آن گروه جدیدی از روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفته، قدم به میدان مبارزه گذاشتند.

امام (ره) طی بیانیه­ای سیاسی در سال ۱۳۲۳، روحانیون را به قیام دعوت کرده، می­نویسد:

«… هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دین­دار! ای گویندگان آیین دوست! ای دین­داران خداخواه! (…) امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است (…)».(صحیفه­ی نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰، ج اول، ص ۲۵٫)

امام پس از احراز مقام مرجعیت، در اوایل دهه­ی ۴۰ خورشیدی، امکان بیشتری برای مداخله در امور سیاسی پیدا کرده، شبکه­ی گسترده­ای از شاگردان خود را با مسایل سیاسی و مبارزاتی آشنا نمود، ایشان در فرازهای مختلف از رابطه­ی روحانیت و سیاست یاد نموده است که الگوی عمل بسیاری از پیروان ایشان گردید و روحانیت را به­طور گسترده با مسایل سیاسی درگیر نمود. در این­جا به نمونه­هایی از بیانات امام (ره) در این باره اشاره می­کنیم:

«این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده­اند. این را بی­دین­ها می­گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟…»( روح­الله خمینی، ولایت فقیه، همان، ص ۱۶٫ )

جهت دانلود متن کامل مقاله نقش روحانیت در انقلاب اسلامی کلیک نمایید

برچسب ها: نقش روحانیت در انقلاب اسلامی ، مقاله نقش روحانیت در انقلاب اسلامی ، تحقیق نقش روحانیت در انقلاب اسلامی ، مقاله در مورد نقش روحانیت در انقلاب اسلامی ، تحقیق در مورد نقش روحانیت در انقلاب اسلامی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 خرداد 1395 07:06 ب.ظ

نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران

نویسنده : نگار موسوی سه شنبه 4 خرداد 1395 06:22 ب.ظ  •   

مقاله  نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران شامل 21 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

با گذشته قریب به سه دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هنوز هم یاد شیرین حماسه سازان دوران انقلاب در خاطره بود درست در زمانی که رژیم نیازمند وفاداری و ادای دین این نیروی عظیم بود به طور غیر منتظره‌ای به او پشت کرده و با شرکت در حماسه بزرگ انقلاب اسلامی ایران حماسه‌ای نو پدید آورد تا همواره و همیشه در تاریخ ایران یاد و نامش در کنار مردم پر آوازه بماند، از دهانه سلاح‌های پیشرفته و مرگبار که به منظور کشتار و سرکوب ملت به پا خاسته ایران به عنوان سوغات و ره آورد غرب به ارتشیان هدیه گردیده بود از عوض گلوله‌های داغ سرب گل‌های سرخ محمدی و رز بیرون جهیدند و بجای کشتار و قتل عام برادران شخصی بدست نظامیان شعار (ارتش فدای ملت) کوچه و شهرهای ایران را عطر آگین نمود و از این رو خروشان به اقیانوس متلاطم توده مردم گره خورد و طاغوت و طاغوتیان را در خود حل کرد. به هر حال به گوشه هایی از نقش ارتش در پیروزی انقلاب و تداوم آن اشاره می‌نمایم.

*ارتش شاه در کلام امام (ره)

الف) برخی از خصایص ارتش شاهنشاهی در کلام امام (ره)

آنچه که در این مقاله به آن اشاره می‌گردد سخنانی است که امام اکثراً قبل از پیروزی انقلاب عنوان نموده‌اند و بیشتر بیان کننده ریشه‌ها و علت و معلول‌های فرهنگ وابسته و مذموم شاهنشاهی در ارتش می‌باشد.

ارتشی که نام امریکایی شاهنشاهی زیبنده آن بود موجودی از برای آمریکا و امید شاه و امریکا برای استمرار حکومت شان.

-سخنرانی امام در پاریس در مورخه ۲۹/۸/۵۷

در این ارتش که در رأس همه چیزهاست نه اینکه در خدمت مردم و ملت است بلکه در خدمت امریکا است برای اینکه می‌کشد ملت خودش را برای اینکه منافع امریکا تحقق پیدا کند.

-سخنرانی امام در پاریس در مورخه ۲/۸/۵۷

ملت می‌رود سراغ ارتشش می‌بیند یک ارتشی است که انگل است ۶۰۰۰۰ نفر مستشار آمده است و عده کثیرشان که اینها آورده‌اند و ارتش را بدست گرفته‌اند مستشاران امریکایی هستند که الان ارتش ما را دارند اداره می‌کنند.

این ارتش تحت فرمان ملت ما نیست برای ما نیست به نفع ملت ما نیست همه قوانینشان را روی هم گذاشته‌اند برای کوبیدن این ملت به امر شاه و به امر دستگاه‌هایی جلوتر.

-سخنرانی امام بمناسبت پانزده خرداد ۴۲ در نجف اشرف

چه احترامی از برای ارتش قایل هستید؟ اینها که به خیال خودشان را از دارو دسته خودشان می‌دانند چه احترامی برای ارتش قایل هستند که در تحت اسارت مستشارهای امریکایی باشد آنها را مصون کنند و اینها را تحت سیطره اینها قرار بدهند این چه اهانتی است برای ارتش ایران، چه ذلتی است که از برای ارتش ایران از برای صاحب منصب‌ها، چرا این صاحب منصب‌ها اینقدر به ذلت تن می‌دهند چه شده است که بیدار نمی‌شوند. الان در ارتش هم همینطور است شما خیال می‌کنید ارتش دل خوش دارد از اینها؟

-سخنرانی امام قبل از پیروزی انقلاب برای همافران در مدرسه علوی

ما می‌خواهیم ارتش ما آزاد باشد اسرائیل به او تصرف نکند امریکا در او تصرف نکند.

هر چند ارتش بعنوان یک مجموعه در خدمت مردم نبود ولی در تصمیم گیری و جهت دادن تنها مربوط به فرماندهان و مستشاران بود ارتشیهای جزء تافته‌ای جدا بافته از فرهنگ ارتش شاه بودند و خیانت‌ و جنایت ریشه در افکار و اعمال سران داشت.

ب) دعوت امام از ارتش شاه به قیام و مبارزه

در تحلیل ارتش ایران در زمان شاه به خوبی در می‌یابیم اگر چه ارتش در کل نهادی ضد مردمی ساخته و پرورش شده بود و لیکن سطوح پایین ارتش از جمله درجه داران و افسران جوان و کارمندان و سالخوردگانی که بدلیل عدم وفق با فرهنگ استعمار و زور نتوانسته‌ بودند سطوح بالا و رده‌های تصمیم گیری راه یابند جزئی و قشری از توده‌های مستضعف میلیونی بودند که به قول امام با ملت و از ملت بودند و سرنوشت آنها نیز در ستم دیدن و استشمار و استضعاف جدای از سرنوشت جامعه نبود، به همین علت هم امام با بینش پیامبر گونه جبهه‌گیری در مقابل طبقه از ارتش ننمود بلکه آنان را دعوت به پیوستن به حق و جبهه حق یعنی مردم نمود در ۲۱ و ۲۲ بهمن نتیجه‌ روشن و غرور آفرین آن را بخوبی ملاحظه کردیم بر این اساس بود که امام نغمه انحلال ارتش را توطئه خوانده و با طرد جنایتکاران ارتش و نوکران استعمار از ارتش شاهنشاهی؛ ارتش اسلامی و مردمی بوجود آمد.

جهت دانلود متن کامل مقاله  نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران کلیک نمایید

برچسب ها: نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران ، مقاله نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران ، تحقیق نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران ، مقاله در مورد نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران ، تحقیق در مورد نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 خرداد 1395 06:24 ب.ظ


تعداد کل صفحات ( 4 ) 1 2 3 4